polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI LABORATORIUM BIZNESOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przezniego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniemprywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością obezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia,iż podjął odpowiednieprzewidziane prawem środki zmierzające do zapewnieniabezpieczeństwa Danych Osobowych.2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjnezapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią dozagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczadane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przezosobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,uszkodzeniem lub zniszczeniem.3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowieniaRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemDanych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalejjako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisamipowszechnie obowiązującymi.4. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowychzachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez GTSJustyna Liber, pod adresem e-mail: info@justynaliber.pl.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:1) Administratorze – rozumie się przez to GTS Justyna Liber z siedzibą wSosnowcu(41-203) przy ul. Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840, NIP:9541329153. Przez Administratora należy również rozumieć AdministratoraDanych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;2) Laboratorium Biznesowe – rozumie się przez to wszelkie usługi oferowaneprzez Administratora, mające na celu edukację w zakresie zarządzaniaefektywnością zespołów, zarządzania firmą, w szczególności strona internetowadziałająca pod adresem justynaliber.pl, konferencja, szkolenie, konsultacje dlaliderów czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;3) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku,m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacjidziałań w Laboratorium Biznesowym, dzięki którym możliwe jest określenietożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z którychmoże korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to daneinformatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywanesą w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stroninternetowych Portalu;6) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lubzestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danychosobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jakzbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzajuudostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lubniszczenie;7) Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres iwarunki organizacji Laboratorium Biznesowego, a także prawa i obowiązkiAdministratora oraz Użytkowników;8) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą podadresem:https://www.justynaliber.pl;9) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie zapośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a wszczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y;10)Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie zRegulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną orazktóra uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach LaboratoriumBiznesowego;11)Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome ijednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formieoświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczącychjej Danych Osobowych.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług wramach Laboratorium Biznesowego, w celach marketingowych oraz w przypadkukonieczności dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych. Podstawą prawnąprzetwarzania danych będą odpowiednio:1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. wprzypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych pozakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem aAdministratorem, a także w innym zakresie określonym każdorazowo wtreści wyrażanej przez Użytkownika zgody;2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj.organizacji szkolenia dla liderów, konsultacji dla liderów, konferencji dlaliderów czy udostępnienia e-booka;3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązkuprawnego ciążącego na Administratorze;4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesyAdministratora, w szczególności takie jak przekazanie informacji oprzedpremierowym zamówieniu książki, marketing bezpośredni usług iproduktów oferowanych przez Administratora, wysyłka flowlettera, kontaktna żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celuochrony przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych dowewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanierynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowaniatreściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług.Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingubezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiegoprzetwarzania.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać zoferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przezAdministratora wydarzeniach. W przypadku braku podania danych osobowychUżytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonejdrogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacjihandlowych. Użytkownik może wyrazić przedmiotową zgodę na stronieinternetowej w miejscach wyraźnie określonych przez Administratora. Użytkownikw każdej chwili może wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania zprawem, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane OsoboweUżytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie:1) nazwisko i imię, 2) adresy e-mail, 3) numer telefonu, 4) adres IP.5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celuułatwienia organizacji konferencji dla liderów.6. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżejokreślonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych napodstawie:1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika – do momentuwycofania zgody przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiednido zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminamiprzedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – domomentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni dozabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnieńokreślonymi w Kodeksie cywilnym;3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązkuprawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tegoobowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnychroszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksiecywilnym;4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesuAdministratora – do czasu istnienia takiego interesu.

7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora doprzetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże siękonieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane Osobowemogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenieAdministratora, podmiotom prowadzące działalność z zakresu obsługi procesówbiznesowych tj. np. support IT.8. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT (w tym gSuite oraz Hubspot)dostarczanych przez podmioty z USA Administrator może przekazywać DaneOsobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę PrywatnościUE-USA lub Standardowe Klauzule Umowne.

9. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane do celów reklamy, badaniarynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tychbadań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.10.Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizyruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz innepodobne.11. Dane, o których mowa w ust. 9 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznieanonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego naPortalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowaniatowarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jegozawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.12.Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramachprowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturzelub sądowi.13. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator niebędzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych,które są:1) niezbędne do celów reklamy (prawnie uzasadniony interesAdministratora),badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownikówz przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakościusług świadczonych przez Administratora;2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania zPortalu;3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lubumowy;4) zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

14.Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania DanychOsobowych:1)wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, abyprzetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie DanychOsobowych i aby móc to wykazać;2) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikachinformacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez całyokres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronęprzed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lubutratą;4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawieobowiązujących przepisów prawa;5) zachowuje poufność Danych Osobowych;6) zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich prawwynikających z przepisów prawa.

15. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,ale nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie nazautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołująwobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.16. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać odAdministratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

17. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portaluspołecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane OsoboweUżytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie zustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a wszczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numerytelefonów, dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID,zdjęcie profilowe, strefa czasowa czy płeć.18. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portaluLaboratorium Biznesowe, Administrator może przetwarzać ponadto DaneOsobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu LaboratoriumBiznesowe znajdującym się pod adresem: https://justynaliber.pl.

§ 4. Flowletter

1. Flowletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacjidotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przezAdministratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodęna jego otrzymywanie.2. Korzystanie z usługi Flowletter wymaga od Użytkownika zapoznania się z PolitykąPrywatności.3. O terminie wysyłki i treści Flowletter decyduje Administrator.4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Flowletter poprzezkliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mailzawierającej Flowletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenietakiego żądania do Administratora.

§ 5. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są wUrządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lubwyłączeniaOprogramowania;2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przezokreślony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przezUżytkownika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następującychrodzajów Plików Cookies:1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych wramach Portalu,2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobiekorzystania ze stron internetowych Portalu;3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przezUżytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzezjęzyk, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treścireklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są wcelu:1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika orazoptymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie iwyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jegoindywidualnych preferencji;2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portaluprzez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;3) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu przez konto naportalu społecznościowym Facebook lub na portalu LaboratoriumBiznesowe), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstroniePortalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane dokoszyka zostają zapamiętane.

5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dlaUrządzeńUżytkowników korzystających z tej strony.

§ 6. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych orazprawo do ich poprawiania w każdym czasie.2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać zPortalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nieżyczy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, toma prawo do żądania ich usunięcia.3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę,osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody wkażdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formiewiadomości e-mail przesłanej na adres: info@justynaliber.pl. Cofnięcie zgody niema wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięciaswoich Danych Osobowych.5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzaniaDanych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba żewykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia orazsprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinienprzesłać żądanie na adres e-mail Administratora.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego DanychOsobowych zgodnie z prawem.8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies doswojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie

możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności,które wymagają Plików Cookies.9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczącychPlików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takisposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniachprzeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu wUrządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości isposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnychfunkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie stronyinternetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przezniego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotycząceprywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszaćpoprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: info@justynaliber.pl3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będąinformowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r.

Scroll to Top