Regulamin

Regulamin Laboratorium Biznesowego

§ 1. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium Biznesowego Justyny Liber oraz rodzaje, zakres i warunkiświadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://i-kra.pl/.2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisówprawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018r. poz. 1954 z późn. zm.);4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:1) Administrator – GTS Justyna Liber z siedzibą w Sosnowcu(41-203) przy ul.Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840, NIP: 95413291532) Laboratorium Biznesowe –wszelkie usługi oferowane przez Administratora,mające na celu edukację w zakresie organizacji wydarzeń, w szczególności stronainternetowa działająca pod adresem https://justynaliber.pl, Konferencja,szkolenie, konsultacje dla liderów czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;3) Bilet– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Administratoremzapewniającej prawo Użytkownika do udziału w wydarzeniu realizowanym przezAdministratora w ramach Laboratorium Biznesowe;4) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku,m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacjiLaboratorium Biznesowego, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości wsposób bezpośredni lub pośredni;5) Konferencji – rozumie się przez to wydarzenie o nazwie Konferencja dlaliderów odbywające się we wskazanej dacie i miejscu, organizowane przezAdministratora;6) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to daneinformatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywanesą w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stroninternetowych Portalu;7) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przezAdministratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;8) Portal – oficjalna strona internetowa Laboratorium Biznesowego mająca nacelu promocję wydarzeń, umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na danewydarzenie, zakup Biletów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przezAdministratora w ramach strony internetowej znajdującej się podadresem:https://justynaliber.pl;9) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu dla liderów,konsultacjach dla liderów, Konferencji oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- bookalub informacji o przedpremierowym zamówieniu książki, a także zgłoszenia chęciotrzymywania Flowlettera;10) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przezAdministratora w ramach Laboratorium Biznesowego;11) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r.,poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, wtym w szczególności:a) Rejestracja udziału w szkoleniu dla liderów, konsultacjach dla liderów czy Konferencji poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującegosię pod adresem: https://justynaliber.pl;b) udostępnienie e-booka;c) przesłanie informacji o przedpremierowym zamówieniu książki;d) flowletter – usługa dostarczania przez Organizatorów informacjidotyczących Konferencji lub usług oferowanych przez Organizatorów;e) sprzedaż Biletów na wydarzenia organizowane w ramach LaboratoriumBiznesowego przez Administratora.4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także dowszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób zPortalu.5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji,stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawanianowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także dousunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ichdystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora sązabronione.6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonychprzez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znakutowarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza dostrony internetowej danego podmiotu.7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu doumieszczania treści, które:1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innychpodmiotów (w tym Administratora);2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu.8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowipodstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego.§ 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Laboratorium Biznesowego1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli ozawarciu z Organizatorami umowy o uczestnictwo w szkoleniu dlaorganizatorów, konsultacjach dla organizatorów czy Konferencji, zgodnie zniniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza równieżakceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwaw wybranym wydarzeniu organizowanym w ramach Akademii Organizatoraprzez Administratora. W przypadku dokonania Rejestracji udziału wKonferencji Użytkownik zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział wKonferencji, zgodnie z § 3. Regulaminu2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęciawydarzenia organizowanego w ramach Akademii Organizatora.3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanemrzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające zwprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przezUżytkownika.5. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie nie później niż wterminie 10 (dziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji, októrym mowa w §2 ust. 1.6. Otrzymując Potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnikaKonferencji. Uzyskanie statusu uczestnika uzależnione jest od dokonaniaopłaty za udział w Konferencji na zasadach opisanych w § 3. niniejszegoRegulaminu.7. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w Konferencjibez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłaniainformacji o odmowie Potwierdzenia do Użytkowika, których niezakwalifikował do udziału w Konferencji.8. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w Konferencji Administratorniezwłocznie zwraca dokonaną przez Użytkownika opłatę za udział wKonferencji.9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazwprzedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w Konferencji.§ 3. Płatności1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Konferencji wpostaci zakupienia Biletu na Konferencję zgodnie z ceną podaną na stronieinternetowej Administratora.2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Konferencji jest warunkiem uzyskaniaPotwierdzenia oraz udziału w wydarzeniu.3. Opłatę za udział w Konferencji należy wnieść do dnia zamknięcia Rejestracji, ztym że Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji powyczerpaniu limitu miejsc.4. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniemnależnego podatku. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni odotrzymania płatności przez Administratora.5. Dokonanie opłaty za udział w Konferencji jest możliwe na stronie internetowej:https://i-kra.pl/konferencja/koszyk/krok-1, poprzez środki płatnościudostępnione przez Administratora za pośrednictwem Portalu.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przezoperatorów płatności, a w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, okapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowainstytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanado Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012(dalejjako„PayUS.A.”)czyInpayA/S,Toldbodgade55B,1253KCopenhagen,Denmark (dalej jako „InpayA/S”); oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zachęcaUżytkowników do zapoznania się z politykami prywatności oraz z regulaminamiPayU S.A. oraz Inpay A/S przed dokonaniem płatności.7. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoichdanych umożliwiających jego identyfikację oraz do wskazania danych do faktury.8. Użytkownik może w celu przekazania Administratorowi danych, o których mowa wust. 7 niniejszego paragrafu, dokonać Rejestracji za pomocą profilu utworzonegona portalu społecznościowym Facebook działającym pod adresem:https://facebook.com/ lub na portalu Laboratorium Biznesowe działającym podadresem https://i-kra.pl/.9. Użytkownik biorący udział w Konferencji obowiązany jest posiadać przy sobiePotwierdzenie i w razie wątpliwości okazać je.§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Użytkownikowi nieprzysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w ramach odstąpienia od umowy.2. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na innypodmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować sięz Administratorem pod adresem e-mail: info@justynaliber.pl.§ 5. Zmiana i odwołanie Konferencji1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Konferencji. Wszczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca konferencji, czasu jej trwania czyprogramu Konferencji.2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasiebez podania przyczyny.3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej,Administrator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tymUżytkowników, którzy zakupili Bilet upoważniający do udziału w Konferencji:e-mailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przezUżytkownika w formularzu rejestracyjnym.4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownikponiósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.5. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14(czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu Konferencji ipoinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.§ 6. Flowletter1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Flowlettera,Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzezudostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tegomiejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przyciskupotwierdzającego wolę otrzymywania Flowlettera.2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Flowlettera zostaje zawarta z chwiląpotwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Flowlettera poprzezkliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przezużytkownika adres e-mail.3. Korzystanie z usługi Flowlettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika zPolityką Prywatności.4. O terminie wysyłki i treści Flowlettera decyduje Administrator.5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Flowletterapoprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomoście-mail zawierającej Flowlettera i przesyłanej do Użytkownika albo poprzezgłoszenie takiego żądania do Administratora.§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowibędącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następujepoprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzeniezawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo doodstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym sięposługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatniezakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym sięposługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treściprzekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technikkryptograficznych.3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonejdrogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika dokorzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogąelektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane zkorzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ichzminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędącychskładnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w PolitycePrywatności.6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następującewymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznymAdministratora:1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższychlub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 iwyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lubwyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies;2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemuteleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramachLaboratorium Biznesowego, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału wKonferencji lub zakup Biletu na Konferencję, jest równoznaczne z akceptacjąniniejszego Regulaminu.2. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszty pobytu Użytkownik pokrywa wewłasnym zakresie.3. Podczas Konferencji Administrator może przeprowadzać sesjefotograficzne i sesjewideo. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody nawykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązanajest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomośćwysłaną na adres e-mail: info@justynaliber.pl, niezwłocznie po dokonaniuRejestracji lub zakupie Biletu.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winyUżytkowników podczas Konferencji. Użytkownik biorący udział w Konferencjiponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowaneswoim działaniem lub zaniechaniem.§ 10. Odpowiedzialność Administratora1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnieniadziałania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosiżadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowaneawarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilnośćsystemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowegozaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bezwcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególnościAdministrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnychmających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemuteleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związkuz przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przezAdministratora.3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych wkażdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobecktóregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Zzastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu,Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniemsystemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniamiprzesyłu informacji.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, doktórych hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administratorzastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treścinie weryfikuje.4. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraznieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo doblokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lubcałości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których wedługAdministratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne zprzeznaczeniem i użytkowaniem Portalu.§ 11. Ochrona Danych Osobowych1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest GTS Justyna Liber zsiedzibą w Sosnowcu(41-203) przy ul. Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840,NIP: 95413291532. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniamiRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemDanych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) orazustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danychosobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych UżytkownikówPortalu opisane są w Polityce Prywatności.§ 12. Reklamacje1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przezAdministratora.2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adresinfo@justynaliber.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wzgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację orazdane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numertelefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dnirozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej,podany w zgłoszeniu reklamacji.4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach LaboratoriumBiznesowego przez Administratora, tj. szkolenia dla liderów, konsultacji dlaliderów, Konferencji, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej,listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznejna adres e-mail: info@justynaliber.pl, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dniod dnia udziału w wydarzenia.5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dnirozpatruje reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramachLaboratorium Biznesowego przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lubna adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 zdnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporówkonsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) wwypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakościUsług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia,Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń.7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńnależą m.in.1)postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającymprzy Inspekcji Handlowej;2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektoraInspekcji Handlowej;3)interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacjispołecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowaw zdaniu poprzenim niniejszego punktu, znajduje się podadresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua ge.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowychsposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępudo tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowychpowiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, doktórych zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz WojewódzkichInspektoratów Inspekcji Handlowej.§ 13. Postanowienia końcowe1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkichzmianach Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowymwyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinienzaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mająodpowiednie przepisy prawa polskiego.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 styczen 2020 r.Załącznik do RegulaminuInformacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przezużytkowników z usług świadczonych drogą elektronicznąAdministratorzy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informujeo szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usługświadczonych drogą elektroniczną.Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, alektóre powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratorów środkówzabezpieczających infrastrukturę Administratorów przed nieuprawnionym działaniemosób trzecich.Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:− złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lubskrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku dosystemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany(konietrojańskie), keyloggery, dialery;− programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działaniaużytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczajbez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;− spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłanejednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterzereklamowym;− wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie siępodgodną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takichnarzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer iinne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, wprogram antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usługświadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:− włączona zapora sieciowa (ang. firewall),− aktualizacja wszelkiego oprogramowania,− nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,− czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,− wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,− regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym iantymalware,− szyfrowanie transmisji danych,− instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),- używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Scroll to Top